Shikha Saru - 87%, Subhash Ale - 86.2%,  Aman Chamoli - 82%, Shivam Semwal - 81.4%